Main content

Pangg 0-18 richt zich op kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) en hun context, daarbij rekening houdend met de specifieke karakteristieken van de kinderjaren en adolescentie. Naast hun natuurlijke context (ouders, familie, andere opvoedingsfiguren, vrienden,…) houdt het beleid rekening met het belang van samenwerking en afstemming met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg. Er is ook aandacht voor de scharnierleeftijdsfase 18 tot 23 jaar. 

PANGG Crisis 

PANGG 0-18 Crisis biedt mobiele crisiszorg voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de provincie Antwerpen die zich in een crisissituatie bevinden én waarbij er sprake is van (een vermoeden van) een geestelijke gezondheidsproblematiek. 

Ze zijn een mobiel team, wat betekent dat ze op locatie gaan. Eerst voeren ze een verkennend gesprek met het kind en de omgeving. Vervolgens gaan ze samen op zoek naar oplossingen. 

De begeleidingen zijn kortdurend met een maximum van 4 weken en de gesprekken zijn gratis. 

Aanmelden kan als de betrokken hulpverlener contact opneemt tijdens de kantooruren met het Crisismeldpunt 0-18 op: 03/609.57.57. 

PANGG Crosslink 

PANGG 0-18 Crosslink beschikt over kennis over het psychisch welbevinden van minderjarigen en delen die met andere professionals van de nulde lijn, de eerste lijn en andere sectoren. 

Het staat voor intersectorale uitwisseling van expertise en het bevorderen van deskundigheid. 

PANGG GGZ-ondersteuning residentiële jeugdhulp 

PANGG 0-18 GGZ-ondersteuning residentiële jeugdhulp zet in op de ondersteuning van residentiële jeugdhulpvoorzieningen en gemeenschapsinstelling de Kempen om beter tegemoet te komen aan meervoudige problemen van kinderen en jongeren. 

Ze richten zich vooral tot kinderen met een complexe psychiatrische problematiek van 0 tot 14 jaar. Ze dienen in een residentiële setting te verblijven binnen de provincie Antewerpen. 

Aanmelden kan telefonisch bij Team Indicatiestelling: 03/614.51.50 en gebeurt door de voorziening en niet de consulent zelf.

  • Deel deze pagina: