Main content

WINGG beschikt over een geheel aan zorgaanbieders die zich binnen West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context/omgeving (onder andere: diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Leerlingenbegeleiding, revalidatiecentra, huisartsen, voorzieningen uit de Integrale Jeugdhulp of de drughulpverlening, context- en cliëntvertegenwoordigers, privé-gevestigde kinderpsychiaters, psychologen en therapeuten). 

Ze bundelen samen hun krachten om de hulpverlening voor iemand met een psychische kwetsbaarheid, te optimaliseren. Om dit doel te bereiken, wordt het bestaande residentiële en ambulante aanbod aangevuld met een gespecialiseerde behandeling in de jongere z’n leefomgeving.

WINGG Crisis

WINGG Crisis staat ter beschikking voor alle hulpverleners met een acute (plots verergerde) crisisvraag over de geestelijke gezondheidszorg van een kind of jongere. Een mobiel, ambulant en residentieel crisisaanbod via het Crisismeldpunt Minderjarigen: 050/33.77.40. 

Als ouder of betrokkene neem je eerst contact op met hulpverleners in jouw netwerk. 

WINGG Crosslink

WINGG Crosslink is voor professionelen uit de niet-gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (eerste lijn, CLB, Jeugdhulp, huisartsen, pediaters). Het beschikt over een laagdrempelig, toegankelijk aanbod van consult en advies met als doel om aanwezige geestelijke gezondheidszorg-expertise en praktijkervaring binnen verschillende diensten uit te wisselen en deskundigheid te bevorderen via vorming.

WINGG Casusoverleg 

WINGG Casusoverleg is voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychiatrische problematiek van wie het traject binnen de hulpverlening is vastgelopen of binnenkort dreigt vast te lopen en voor wie intersectoraal overleg aangewezen is. 

Aanmelden 

Aanmelding gebeurt via een hulpverlener of via de ouders.

  • Ook kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen kunnen terecht bij: 050/78.15.77.

Contact 

WINGG Crisis050/33.77.40. 

WINGG Crosslink051/69.10.60 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:30 tot 12:30) of 051/69.10.61 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 tot 10:30). 

  • Deel deze pagina: